“Pushkinsky” 住宅综合
顿河畔罗斯托夫市,
25 Pushkinskaya 大街


“罗斯托夫城” 住宅综合体
顿河畔罗斯托夫市,
91 Suvorova 大街


“Kyrovsky” 住宅综合
顿河畔罗斯托夫市,
69 Kirovskiy 大街


“罗斯托夫城” 住宅综合体
顿河畔罗斯托夫市,
48 Kirovskiy 大街


“Pushkinsky” 住宅综合
顿河畔罗斯托夫市
94 Halturinskij 大街


“Avtomobilnyi” 住宅综合
顿河畔罗斯托夫市
32 Avtomobilniy 大街


“罗斯托夫城” 住宅综合体
顿河畔罗斯托夫市
Kirovsky.大道,46 号


Сvetochnyj


“Avtomobilnyi” 住宅综合
顿河畔罗斯托夫市
32A Avtomobilniy 大街